THÔNG BÁO

Thông báo chung

Đáp án thi năng lực Nhật Ngữ N3 tháng 07/2013

Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013.

Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.

Đáp Án đề N3 (07/07/2013)


言語知識(文字・語彙)
I 1 2 3 4 5 6 7 8

8

3 4 1 1 2 1 3 2


II 9 10 11 12 13 146

2 3 2 1 4 4
III 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


22

4 3 2 3 1 4 4 1 2 4 3IV 26 27 28 29 30
15

1 2 4 4 2

V 31 32 33 34 35
15

3 3 1 2 3


言語知識(文法)・読解
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26

3 3 2 4 1 1 2 3 2 3 1 4 4

II 14 15 16 17 18
20

4 1 2 3 2

III 19 20 21 22 23
20

1 3 2 4 4

IV 24 25 26 27

32

2 4 4 2


V 28 29 30 31 32 3348

2 1 3 1 4 2
VI 34 35 36 37

32

1 3 2 3


VII 38 3916

1 1

聴解
I 1 2 3 4 5 66

3 2 4 3 3 1
II 1 2 3 4 5 66

3 2 2 3 4 3
III 1 2 3


3

1 2 3IV 1 2 3 4

4

3 1 2 1


V 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9

3 2 3 2 3 1 1 3 2

Cách tính điểm Phần 1 theo thang điểm 60 ( Phan1 ):

Phan1 = (Điểm tính được * 60)/66

Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ):

Phan2 = (Điểm tính được * 60)/194

Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ):

Phan3 = (Điểm tính được * 60)/28

Phan1, Phan2 và Phan3 chính là điểm của bạn sau này trên phiếu báo kết quả.

 

Bình luận