THÔNG BÁO

Thông báo chung

Đáp án thi năng lực Nhật Ngữ N2 tháng 07/2013

Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013.

Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.

 

Đáp Án đề N2 (07/07/2013)


言語知識(文字・語彙・文法)・読解
I 1 2 3 4 5
5

1 3 2 4 4

II 6 7 8 9 10
5

4 3 1 1 1

III 11 12 13 14 15
5

4 2 3 1 4

IV 16 17 18 19 20 21 22


14

2 1 2 2 4 3 4V 23 24 25 26 27
15

2 2 3 1 1

VI 28 29 30 31 32
15

4 3 3 3 2

VII 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

24

1 3 4 2 1 4 3 2 1 4 2 3


VIII 45 46 47 48 49
20

1 2 3 4 2

IX 50 51 52 53 54
20

3 1 4 3 2

X 55 56 57 58 59
30

1 2 4 2 2

XI 60 61 62 63 64 65 66 67 68
54

4 3 2 4 4 3 1 2 2

XII 69 7012

3 4
XIII 71 72 73


18

1 1 3XIV 74 7512

3 1

聴解
I 1 2 3 4 5
5

2 2 3 3 3

II 1 2 3 4 5
5

3 4 3 4 2

III 1 2 3 4 5
5

3 2 4 1 4

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 2


V 1 2 3

4

3 2 1 2


 

Cách tính điểm Phần 1 theo thang điểm 120 ( Phan1 ):

Phan1 = (Điểm tính được * 120)/249

Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ):

Phan2 = (Điểm tính được * 60)/31

Phan1 và Phan2 chính là điểm của bạn sau này trên phiếu báo kết quả.

 

Bình luận