Lịch Khai Giảng

Lịch khai giảng lớp đặc biệt

  LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP ĐÀM THOẠI                                             Xem chi tiết thông tin lớp hán tự: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-han-tu.html Xem chi tiết thông tin lớp đàm thoại: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-dam-thoai-tieng-nhat.html Xem...
Xem Thêm
    LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP HÁN TỰ - ĐÀM THOẠI - NGỮ PHÁP                                             Xem chi tiết thông tin lớp hán tự: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-han-tu.html Xem...
Xem Thêm
  LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP NGỮ PHÁP                                             Xem chi tiết thông tin lớp hán tự: http://ngoainguvietnhat.com/hoc-tieng-nhat-thong-tin-khoa-hoc/lop-han-tu.html Xem...
Xem Thêm