Lịch Khai Giảng

Lịch khai giảng khối sơ cấp

LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP SƠ CẤP

 KHỐI LỚP SƠ CẤP {48 tiết (2 tháng) + 2 buổi thi} 
LỚP

1 TUẦN 

THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH  ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 1 (Bài 01- Bài 07 Minna)
SC1-K87 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 13/02/2017 Đã khai giảng  Miễn phí
SC1-K88 3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 04/04/2017 Đã khai giảng  Miễn phí
SC1-K89 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 18/04/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC1-K90 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 10/04/2017  Đã khai giảng Miễn phí 
SC1-K91 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 24/04/2017 Đã khai giảng Miễn phí 
SC1_K92 3 buổi 3,5,7 8:00~9:30 20/06/2017
Miễn phí 
SC1_K93 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 30/05/2017 Đã khai giảng Miễn phí 
SC1_K94 3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 01/08/2017 Đã khai giảng Miễn phí   
SC1_K95 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 26/06/2017 Đã khai giảng Miễn phí 
SC1_K96 3 buổi 7 13:30~17:00 15/07/2017 Đã khai giảng Miễn phí 
SC1_K97 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 10/07/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC1_K98 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 15/08/2017 Còn đăng kí được Miễn phí Đăng ký

 

  1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 2 (Bài 08- Bài 13 Minna)
SC2-K48 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 12/06/2017 Đã khai giảng Miễn phí  
SC2-K50 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 17/04/2017  Đã khai giảng  Miễn phí  
SC2-K51 3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 19/09/2017 Còn đăng ký được   Miễn phí Đăng ký
SC2_K52 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 26/06/2017 Đã khai giảng  Miễn phí
SC2_K53 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 25/07/2017 Đã khai giảng  Miễn phí
SC2_K54 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 21/08/2017 Còn đăng ký được  Miễn phí Đăng ký
LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 3 (Bài 14 - Bài 19 Minna)
SC3-K26 3 buổi  3,5,7 17:45~19:15 07/02/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC3-K27 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 27/02/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC3-K28 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 02/05/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC3-K29 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 03/04/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC3_K30 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 19/06/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC3_K31 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 07/08/2017 Đã khai giảng Miễn phí Đăng ký
SC3_K32 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 21/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí Đăng ký
LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 4 (Bài 20 - Bài 25 Minna)
SC4-K14 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 10/10/2016 Đã khai giảng Miễn phí
SC4-K15 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 04/04/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC4-K16 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 24/04/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC4-K17 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 05/06/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC4-K18 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 14/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí Đăng ký

 

LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 5 (Bài 26- Bài 31 Minna)
SC5-K10 3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 09/08/2016 Đã khai giảng Miễn phí 
SC5-K11 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 12/12/2016 Đã khai giảng Miễn phí 
SC5-K12 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 13/06/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC5_K13 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 26/06/2017       Đã khai giảng Miễn phí
SC5-K14 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 31/07/2017 Đã khai giảng Miễn phí

 

LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 6 (Bài 32 - Bài 38  Minna)
 SC6-K1 3 buổi 2-4-6 19:30-21:00 24/ 03/2014 Đã kết thúc khóa Miễn phí  
 SC6-K2 1 buổi 7 08:00~11:30 06/12/2014 Đã kết thúc khóa Miễn phí  
 SC6-K3 3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 24/03/2015 Đã kết thúc khóa Miễn phí  
 SC6-K4 3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 30/11/2015  Đã khai giảng Miễn phí  
SC6-K5 3 buổi
2,4,6 19:30~21:00 14/03/2016 Đã khai giảng Miễn phí

SC6-K6

3 buổi 2,4,6 17:45~19:15 27/06/2016 Đã khai giảng Miễn phí
SC6-K7 3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 04/10/2016 Đã khai giảng Miễn phí
SC6-K8 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 27/02/2017 Đã khai giảng Miễn phí
SC6-K9 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 21/08/2017 Còn đăng ký được Miễn phí Đăng ký

 

LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 7 (Bài 39 - Bài 44 Minna)
 SC7-K1  3 buổi 2-4-6  19:30-21:00 02/06/2014 Đã kết thúc khóa  Miễn phí  
  SC7-K2  3 buổi 3,5,7 17:45~19:15 20/06/2015 Đã khai giảng  Miễn phí  
 SC7-K3 3 buổi  2,4,6  17:45~19:15 15/02/2016   Đã khai giảng   Miễn phí 
 SC7-K4 3 buổi  2,4,6  19:30~21:00 16/05/2016 Đã khai giảng   Miễn phí 
 SC7-K5 3 buổi  3,5,7 19:30~21:00 29/11/2016 Đã khai giảng   Miễn phí 
 SC7-K6 3 buổi 2,4,6 19:30~21:00 02/05/2017 Đã khai giảng   Miễn phí 
LỚP 1 TUẦN THỨ GIỜ HỌC KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ 
KHỐI SƠ CẤP 8 (Bài 45 - Bài 50 Minna)
 SC8-K1  3 buổi 2-4-6  17:45~19:15 20/10/2014 Đã khai giảng  Miễn phí  
 SC8-K2  3 buổi 2,4,6   17:45~19:15   04/04/2016 Đã khai giảng    Miễn phí
SC8-K3  3 buổi 2,4,6  19:30~21:00 18/07/2016 Đã khai giảng   Miễn phí
SC8-K4  3 buổi 3,5,7 19:30~21:00 07/02/2017 Đã khai giảng
  Miễn phí

 

 

THÔNG TIN KHỐI LỚP SƠ CẤP

 

   Khối lớp sơ cấp bao gồm 8 khối lớp. Mỗi lớp học trong 2 tháng. Học viên học xong lớp sơ cấp 4 có đủ trình độ thi cấp độ N5 kỳ thi năng lực Nhật Ngữ. Học xong lớp sơ cấp 8, học viên có thể thi cấp độ N4. Ngoài khối lớp sơ cấp này còn có lớp luyện thi N5 học nội dung 4 lớp sơ cấp trong 3 tháng.

 

♦ Đối tượng:

Các bạn đã học qua lớp vỡ lòng, nắm được 2 bảng chữ Hiragana và katakana cùng các quy tắc đọc viết của 2 bảng chữ này. (thi đạt trong kỳ thi cuối khóa vỡ Lòng).

Học viên chưa từng học tại trường phải test đầu vào. Vui lòng liên hệ phòng ghi danh.

♦ Học phí: 1.600.000/khóa 2 tháng (cho tất cả các khối sơ cấp, bao gồm tiền giáo trình) .

♦ Giáo trình:

+ Giáo trình do trường biên soạn.

+ Bài tập và bài học, phát cho học viên vào mỗi ngày học.

Số lượng học viên: 8-15 học viên/lớp.

Thời Lượng:

 48 tiết  học [đã bao gồm 2 buổi thi (thi đàm thoại và thi viết)]. (22 buổi học + 2 buổi thi).

Nội dung học:

+ Học và ôn luyện tập từ vựng, ngữ pháp thuộc tại lớp.

+ Học với tranh card, đàm thoại theo phương pháp phản xạ.

+ Luyện nghe tại lớp và bài tập nghe về nhà.

+ Tập đọc, học các mẫu câu, các tình huống đàm thoại tại lớp.

+ Học hán tự từ đầu: học bộ, quy tắc viết, âm hán, học hán tự trong từ vựng Minna.

+ Các giờ học khác: học theo chuyên đề, ứng dụng tiếng Nhật trong giao tiếp,...

+ Các giờ học thêm bổ trợ các học viên vắng học hoặc không theo kịp chương trình lớp.

Đăng ký: Đăng ký và đóng tiền trước ngày khai giảng tại trường.


* Riêng các lớp học vào Chủ Nhật:

♦ Học phí: 2.000.000/khóa 3 tháng ( bao gồm tiền giáo trình ) 

 

Trường ngoại ngữ Việt Nhật

♦ Địa điểm:  Số 8A – Cư xá Phan Đăng Lưu – Phan Đăng Lưu – Phường 3

                    Quận Bình Thạnh - TP.HCM.

♦ Điện Thoại: (08) 35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - 0933 666 720

 

 

Bản đồ trường ngoại ngữ Việt Nhật

Bình luận

  Đỗ Thị Hoàng Anh
  (Gửi vào lúc 11:39 ngày 21-06-2016 )
  cho em hỏi lớp sơ cấp 3 khi nào có lịch khai giảng lớp mới ạ?
  Thái Thanh Trúc
  (Gửi vào lúc 01:09 ngày 24-01-2016 )
  cho em hỏi các khối này trình độ từ từ tăng lên hay là giống nhau? và có phải là hoàn toàn miễn phí không ạ
  nguyen thi thu huyen
  (Gửi vào lúc 16:06 ngày 14-12-2015 )
  ad oi ...cho em hoi neu em hoc khoi so cap 1 .thi phan nghe co dc hoc thuong xuyen ko ak ?
  tran duy ngoc
  (Gửi vào lúc 01:53 ngày 26-07-2015 )
  ad oi cho mk hoi...truong viet nhat gjo co mo lop socap 1 vao thu 7 nua k z
  Nguyễn thị nhân
  (Gửi vào lúc 09:42 ngày 20-02-2015 )
  Xin lỗi cho e hỏi ra tết trường co mo lop day so cap nua k ak, neu co thi khi nao ak. Khối sơ cap gom 8 khoi vay thi mỗi khoi hoc fi 1.500.000 hay la cho 8 khoi vay,
  Mai Nguyen
  (Gửi vào lúc 16:50 ngày 19-11-2014 )
  lớp sơ cấp 1 tháng 12 có mở vào những ngày 2,4,6 hay 3,5,7 vào lúc 17h45 - 19h15 hoặc 15h30 - 17h không vậy ad
  Hoàng Trần
  (Gửi vào lúc 14:02 ngày 19-11-2014 )
  vậy muốn ở nhà cày để giảm thời gian có dc ko a. chứ mất 2 năm nhìn lâu tóa. hức hức